Odvjetnice Ana Trošelj i Sandra Zorc bave se pružanjem pravne pomoći iz svih područja prava:

* zastupanje u postupcima pred hrvatskim sudovima (trgovački sud, općinski sud, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, županijski sudovi,   Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske),

KAZNENO PRAVO

* zastupanje u kaznenim postupcima

TRGOVAČKO PRAVO

* savjetovanje vezano za pravne poslove trgovačkih društava (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo),
* izradu tužbi iz trgovačkih odnosa kao i ostalih podnesaka iz područja trgovačkog prava,
* sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova u sudskim postupcima,
* ostale pravne radnje iz područja trgovačkog prava,
* izradu svih vrsta ugovora,
* pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva te statusnih promjena trgovačkih društava
* osnivanje trgovačkih društava, podružnica, pripajanja, spajanja i podjele društava
* stjecanje poslovnih udjela društva
* preoblikovanje trgovačkih društava
* savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu
* savjetovanja u svezi likvidacije trgovačkog društva
* zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova

PRAVNO SAVJETOVANJE

* Savjetovanja i davanje mišljenja o pravima stranaka te o pravnim propisima

GRAĐANSKO PRAVO

* izradu podnesaka za diobu zajedničke imovine ili bračne stečevine,
* izradu podnesaka za razvrgnuće zajednice nekretnina,
* pokretanje i zastupanje u postupcima za povrat oduzete imovine,
* zastupanje u postupcima smetanja posjeda,
* pravna pomoć i zastupanje kod zasnivanja nužnog prolaza,
* pravna pomoć i zastupanje kod zasnivanja služnosti puta,
* pravna pomoć i zastupanje kod zasnivanja plodouživanja,
* zastupanje u postupcima uređenja međe,
* ostale pravne radnje iz područja građanskog prava i izvanparničnog postupka

Obiteljsko pravo

* savjetovanja i prevencija bračnih sporova
* sastavljanje bračnih ugovora
* sastavljanje ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine
* zastupanje u bračnim sporovima/sporovima o uzdržavanju
* zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava
* zastavljanje tužbi i zastupanje u  sporovima bračne i izvanbračne zajednice

Nasljedno pravo i ostavinski postupak

* izradu oporuka,
* izradu ugovora o doživotnom uzdržavanju,
* izradu ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,
* izradu ugovora o darovanju,
* zastupanje u parničnom postupku vezano za pobijanje navedenih ugovora,
* zastupanje u ostavinskom postupku.

Zemljišno-knjižno pravo i pravni odnosi vezani uz nekretnine

* izradu kupoprodajnih predugovora i ugovora kod kupnje i prodaje nekretnina,
* izradu ugovora o projektiranju,
* izradu ugovora o građenju,
* izradu dokumentacije i provedbu etažiranja nekretnina,
* usklađivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja nekretnina,
* utvrđivanje prava vlasništva sudskim putem,
* provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka,
* sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga,
* ishođenje uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama,
* ostale pravne radnje iz područja zemljišnoknjižnog prava i pravnih odnosa vezanih uz nekretnine.

Radno pravo

* izradu ugovora o radu,
* izradu ugovora o djelu,
* izradu managerskih ugovora,
* ishođenje radnih i poslovnih dozvola za strance,
* ishođenja privremenog i stalnog boravka,

Ovršno i stečajno pravo

* izradu opomene sa molbom za plaćanje duga,
* izradu prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi,
* izradu prigovora protiv rješenja o ovrsi,
* izradu prijedloga za izdavanje privremenih i prethodnih mjera,
* zastupanje u ovršnom postupku i sudjelovanje u provođenju ovrhe,
* sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku,
* izradu prijedloga za pokretanje stečajnog postupka,
* izradu prijave tražbina u stečajnom postupku,
* zastupanja na ročištima za ispitivanje tražbina i na ročištima za diobu,
* sastavljanje pravnih lijekova.

Naknada štete

* Savjetovanja
* Pripremanje  i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete
* Zastupanje u sudskim postupcima , podnošenje tužbe

UPRAVNO PRAVO

* upravni postupci
* zastupanje u postupcima povrata imovine
* zastupanje pred poreznim tijelima
* zastupanje pri izdavanju lokacijskih dozvola i dozvola za građenje
* izrada upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima

USTAVNO PRAVO

* podnošenje ustavnih tužbi
* podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti zakona i ostalih akata